• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Socialtjänsten kritiserade i ny studie från stiftelsen Tryggare Sverige

-

TryggareSsocUnder våren har socialtjänsten varit föremål för omfattande kritik. Bakgrunden är bland annat agerandet i samband med åttaåriga Yaras död i Karlskrona i april 2014. En ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige visar bland annat att kulturen inom socialtjänsten gör att socialarbetare inte alltid ser brottsdrabbade som en målgrupp för socialtjänsten, vilket medför att många blir utan hjälp och stöd.

Av Socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den som utsatts för brott får hjälp och stöd. En rad undersökningar visar dock att socialtjänsten har haft svårt att utforma verksamheten i enlighet med statsmakternas intentioner och få genomslag för prioriteringarna i det vardagliga arbetet. Det förefaller således finnas ett glapp mellan teori och praktik.

Men vad beror dessa svårigheter på? Handlar det om att personalen inte gillar besluten, att man inte har tid att verkställa dem eller att man kanske varken kan eller förstår uppgiften?

En ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige tyder på att socialtjänsten i stor utsträckning saknar den organisation samt de system och processer som krävs för att de ska kunna ta sitt ansvar för brottsdrabbade.

– Socialtjänstens tillkortakommanden handlar bland annat om att det finns en kultur, attityd och värdering som innebär att socialarbetare inte alltid ser brottsdrabbade som en målgrupp för socialtjänsten, vilket gör att många blir utan hjälp och stöd, säger kriminologen Linn Wiklander Josefsson.

Resultaten indikerar också att stödet till brottsdrabbade varierar mellan landets 290 kommuner.

– Av rapporten framgår att vissa grundläggande förutsättningar för socialtjänstens verksamhet aldrig har klarats ut. Det gäller till exempel vilken förmåga i form av resurser, utbildning, kompetens, chefskap etc., som krävs för att socialtjänsten ska kunna säkerställa att personer som utsatts för brott får hjälp och stöd. Konsekvensen av detta är att stödet varierar mellan landets 290 kommuner, säger Linn Wiklander Josefsson.

Även om frågor som rör socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade har varit på den politiska dagordningen under många år är det i stor utsträckning fortfarande slumpen som styr om den drabbade får hjälp och stöd från kommunen.

– För att förhindra tragedier likt mordet på Yara i framtiden måste socialtjänsten ta sitt uppdrag gentemot brottsdrabbade på allvar och klara ut vilken förmåga som krävs respektive vilken förmåga som finns. Annars kommer socialtjänstens ansvar för denna utsatta grupp även i framtiden vara fritt valt arbete, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Studien finns att ladda ner fritt här (pdf).

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...