• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så ska organiserad brottslighet bekämpas

-

lagbok-domarklubba-690Regeringen har fattat beslut om en rad åtgärder som angriper den organiserade brottsligheten från flera håll, som tar sikte på att både bekämpa och förebygga brottsligheten och som bedöms ha positiv effekt på möjligheten att bekämpa organiserad brottslighet.
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

För att effektivt motverka organiserad brottslighet föreslås bland annat att försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott som är vanliga inom organiserad brottslighet kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Det föreslås också att den som har ett bestämmandeinflytande i en sammanslutning och låter bli att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna dömas för det. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

Regeringen har i dag gett före detta generaldirektören Barbro Thorblad i uppdrag att undersöka hur förutsättningarna för ordning och säkerhet i domstolarna kan förbättras. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2017.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att överväga om det bör införas ett för­bud mot att vid en domstolsförhand­ling bära kläder eller symboler, med koppling till ett kriminellt nätverk eller någon annan organisation, som kan uppfattas som hotfulla av till exempel målsägande eller vittnen. Vidare ingår också att överväga ett förbud mot bildupptagning i och bild­överföring även från andra delar av domstolsbyggnaden än rättssalen. Utredaren ska särskilt uppmärksamma de grundlagsaspekter som ryms i uppdraget.

Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

Regeringen har i dag beslutat att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

Uppdrag om att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har varit framgångsrik. Regeringen har i dag beslutat att ge de tolv myndigheter som ingår i uppdrag att utveckla denna.

Fler brottsområden ska inkluderas för att fler typer av organiserad brottslighet ska kunna motverkas. Lokal myndighetssamverkan ska utökas och arbetet ska bedrivas parallellt med det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett särskilt fokus ska riktas mot den organiserade brottslighet som återfinns i utsatta områden. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2016 och slutredovisas den 1 oktober 2017.

Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet

Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för att ytterligare kunna motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor i landet.

Tillgången till illegala skjutvapen och explosiva varor i kriminella kretsar är i dag förhållandevis god och de kan cirkulera inom landet under lång tid. Våldsbrott som utförs med hjälp av skjutvapen eller explosiva varor har blivit allt vanligare och sker inte sällan i publika miljöer. För att motverka denna utveckling krävs ökad kunskap och effektiva arbetsmetoder. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2017 och slutredovisas senast den 1 mars 2018.

Ny vapenamnesti

Resultatet av tidigare vapenamnestier har varit mycket goda och de har i väsentlig grad minskat antalet illegala vapen i samhället. Regeringen avser därför att genomföra en ny vapenamnesti under den senare delen av mandatperioden. Att minska mängden vapen som innehas utan tillstånd är angeläget. Genomförande av återkommande vapenamnestier utgör effektiva brottsförebyggande åtgärder, under förutsättning att dessa inte genomförs allt för ofta.

Utvidgat förverkande

Utvidgat förverkande har visat sig mycket slagkraftigt när det använts men bör kunna användas i betydligt större utsträckning. Regeringen avser därför att överväga lagändringar för att utöka tillämpningsområdet för utvidgat förverkande till att gälla generellt för brott som har fyra år eller mer i straffskalan och till att gälla för brott som har fängelse i två år eller mer i straffskalan om brottet har utgjort led i en brottslighet som utövats i organiserad form.

Förändringar i systemet med villkorlig frigivning

Arbetet med att förebygga och förhindra återfall i organiserad brottslighet kan innebära en rad olika åtgärder. Ett verktyg i detta arbete är systemet med villkorlig frigivning. I dag är huvudregeln att villkorlig frigivning sker efter att den dömde har avtjänat två tredjedelar av straffet. Det finns anledning att överväga om risken för att återfalla i viss typ av allvarlig brottslighet, till exempel brott som begås som ett led i en organiserad brottslighet, bör ges betydelse vid frågan om villkorlig frigivning. Utformningen och innehållet i den villkorliga frigivningen bör också övervägas. Regeringen avser därför att utreda förändringar i systemet med villkorlig frigivning.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...