• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Högsta förvaltningsdomstolen säger nej till bensinbolagens svarta lista

-

Car fueling at the gas stationHögsta förvaltningsdomstolen ger Datainspektionen rätt: bensinbolag får inte ha en svart lista över fordon som tankat utan att betala.

Ett säkerhetsföretag har tillsammans med företrädare för bensinbranschen tagit fram en teknisk lösning för att förhindra att personer tankar utan att betala. Att tanka utan att betala är ett brott. Enligt personuppgiftslagen är det normalt endast myndigheter som får hantera personuppgifter som rör brott. Bolagen vände sig därför till Datainspektionen och ansökte om undantag från den regeln för att kunna lagra uppgifter om obetalda tankningar i sin databas.

Datainspektionen avslog ansökan och ansåg att den innebär en omfattande registrering och hantering av personuppgifter och att skälen för lösningen inte var tillräckliga för att motivera ett så omfattande system.

– Svarta listor av den här typen ger upphov till särskilda integritetsrisker som exempelvis risk för felaktiga registreringar, brist på möjligheter att få rättelse, obefogad spridning av uppgifter och att uppgifter kan komma att användas i helt andra sammanhang än vad de ursprungligen samlades in för, sa Datainspektionens dåvarande generaldirektör i samband med avslaget.

Bolagen överklagade Datainspektionens beslut först till förvaltningsrätten som gav Datainspektionen rätt, sedan till kammarrätten som gav bolagen rätt. Datainspektionen överklagade då kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med behandlingen av uppgifterna inte kan anses motivera det integritetsintrång som behandlingen innebär, och att det därför saknades skäl att medge undantag. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde kammarrättens dom och förvaltningsrättens dom står därmed fast.

– Det här är första gången som Högsta förvaltningsdomstolen prövar ett ärende som rör möjligheten till undantag i personuppgiftslagen för registrering av personuppgifter som rör brott, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...