• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Förra året var ett bra år för Gunnebo

-

per_borgvallGunnebo redovisar för helåret 2014 en minskad orderingång, som uppgick till 5 433 miljoner kronor (5514) och en ökad nettoomsättning som landade på 5 557 miljoner kronor (5 271). Rörelseresultatet förbättrades till 353 miljoner kronor (222). Exklusive poster av engångskaraktär om -14 Mkr (-84) ökade rörelseresultatet till 366 Mkr (306) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (5,8). Periodens resultat efter skatt ökade till 227 Mkr (102). Gunnebos vd och koncernchef Per Borgvall betonar en stark avslutning på ett år som fortsatt har utvecklat koncernen i rätt riktning. – Den goda resultatutvecklingen, med en rörelsemarginal i fjärde kvartalet på 9,4 procent exklusive engångskostnader, i kombination med ett ökat fokus på kapitalbindning bidrog till ett starkt kassaflöde i kvartalet och för helåret framhåller han. Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 1 266 miljoner kronor (1 313), organiskt minskade den med 13 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 574 miljoner kronor (1 477), organiskt minskade den med 2 procent. Rörelseresultatet ökade till 116 miljoner kronor (103) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (7,0). Exklusive poster av engångskaraktär om minus 32 miljoner kronor (-30) ökade rörelseresultatet till 148 miljoner kronor (133) och rörelsemarginalen till 9,4 procent (9,0). Gunnebos omsättning minskade sålunda under fjärde kvartalet med 2 procent organiskt i jämförelse med föregående år. Tillväxtregionerna Asia-Pacific (APAC) och Americas uppvisade organisk tillväxt med 5 procent respektive 2 procent. Omsättningen i Region Europe, Middle East & Africa (EMEA) minskade med 4 procent organiskt. Satsning på tillväxtmarknader – Förflyttningen av koncernens tyngdpunkt till tillväxtmarknader, som är så viktig med tanke på marknadsförutsättningarna i Europa, fortsätter. Av kvartalets omsättning stod marknaderna utanför Europa för 43 procent, vilket är en ökning med 5 procentenheter från föregående år, säger Per Borgvall. Arbetet med att anpassa koncernens kostnader i Europa har fortsatt och engångskostnader har tagits i kvartalet med 32 miljoner kronor. – Önskade effekter uppnås och vi kommer att fortsätta kostnadseffektivisera koncernen under 2015. Orderingången minskade organiskt i kvartalet med 13 procent i huvudsak till följd av ett starkt jämförelsekvartal 2013 och inverkan av stora projekt. Region Americas orderingång ökade med 18 procent medan EMEA och APAC har en lägre orderingång. I APAC påverkades orderingången framförallt i Indien till följd av ökade kapitaltäckningskrav i banksektorn, säger Per Borgvall. – Underliggande efterfrågan och behov kvarstår dock i regionen. I EMEA är investeringsviljan liksom tidigare fortsatt avvaktande. Under kvartalet har förvärven i Mexiko och Storbritannien börjat integreras och dessa har bidragit med omsättning och rörelseresultat.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...