• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tele2 förvärvar TDC Sverige för 2,9 miljarder

-

signSom ett resultat av förvärvet av TDC Sverige avser Tele2 skapa en ännu starkare aktör inom det svenska företagssegmentet, med fokus på kundvärde. Tillsammans kommer TDC Sverige och Tele2 att vara en utmanare som kommer att kunna erbjuda sina svenska företagskunder en mer omfattande produktportfölj. Den sammanslagna verksamheten kommer att vara väl positionerad för att kunna dra nytta av tillväxttrender i branschen, såsom ökande användningen av datatjänster, ”Managed Services” och övergången till molnbaserade plattformar.

Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2 AB, kommenterar:

– Vårt förvärv av TDC Sverige är i linje med vår strategi att vara ledande i att skapa kundvärde för både konsumenter och företag. Den här affären innebär en unik möjlighet för Tele2 att expandera vårt utbud av tjänster inom företagsmarknaden. Affären kompletterar mycket väl vår befintliga verksamhet i Sverige, och ger oss möjlighet att möta den globala trenden med stora företagskunder som kräver ett allt bredare utbud av kommunikations- och nättjänster. För våra aktieägare kommer kombinationen av Tele2 och TDC Sverige att innebära ett betydande värdeskapande genom de synergier affären kommer att generera.

– Genom att kombinera Tele2s och TDC Sveriges kraftfulla verksamheter i Sverige, skapas en ännu starkare leverantör av kommunikationstjänster för företag. Tele2 har traditionellt varit en stark aktör inom mobiltelefoni och fast telefoni medan TDC Sverige har legat steget före inom ”Network-as-a-Service”, ”Unified Communications” och hårdvara. Dessa unika profiler kompletterar varandra väldigt väl och kommer att generera ännu större kundvärden framöver, kommenterar Samuel Skott, Executive Vice President och vd för Tele2 Sverige.

Nyemission föreslagen

I samband med Transaktionen föreslår Tele2 att en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor genomförs (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kommer att beslutas av en extra bolagsstämma. Transaktionen är inte villkorad av finansiering genom företrädesemissionen, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. Företrädesemissionen föreslås för att bibehålla bolagets finansiella styrka, är fullt garanterad och har stöd av Tele2s största ägare Kinnevik. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2016.

Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas slutföras under det fjärde kvartalet 2016.

Tele2 uppskattar att årliga synergier från lägre operativa kostnader och investeringar kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Ytterligare synergier av engångskaraktär förväntas att uppgå till 200 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig även positiv inverkan från korsförsäljning. Preliminärt estimat för integrationskostnader och övriga engångskostnader, som krävs för att uppnå Transaktionens synergier, uppgår till cirka 750 miljoner kronor.

Transaktionen
Tele2 kommer att förvärva hela TDCs svenska verksamhet för en köpesumma på 2,9 miljarder kronor.

Finansiering
Transaktionen är inte villkorad av att finansieras genom en företrädesemission, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. I samband med Transaktionen avser Tele2 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor för att bibehålla bolagets finansiella styrka. Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,04% av det totala antalet aktier och 47,58% av antalet röster i Tele2), har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen och Nordea Bank AB (publ) har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment) med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd i fjärde kvartalet 2016.

Extra bolagsstämma
För att besluta om företrädesemissionen kommer en extra bolagsstämma att hållas. Företrädesemissionen beräknas vara genomförd i slutet av 2016. Ytterligare detaljer kommer att följa och kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras separat och även göras tillgänglig på www.tele2.com

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...