• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Sverige Brinner – vi måste säkra upp

-

Glowing light stop symbol on dark background

I dag går Svebra (Svenska Brandsäkerhetsföretag) ut med skrivelsen ”Sverige brinner” där man vänder sig till ansvariga för det som reglerar brandområdet i Sverige. Organisationen är allvarligt oroad över utvecklingen med antalet bränder i Sverige.

”I Sverige brinner en skola om dagen, enligt uppgift den högsta siffran i världen. Bränderna i radhus ökar högst dramatiskt. Bränderna i flyktingboenden har inte kunnat undgå någon. Alla bilbränder med spridningsrisker som kan få förödande konsekvenser.

Detta för att nämna några områden där det brinner ofta och det finns många fler, man kan inte undgå de dagliga rapporterna. Det är en mycket alarmerande utveckling och branschen och många med oss är självklart djupt oroade.

BBR19

5:731 Släckutrustning

”Släckutrustning skall finnas där brand förväntas få snabb spridning eller få mycket stor intensitet.

Allmänt råd.

Inomhusbrandposter bör finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen överstiger 800MJ/m2 samt lokaler i verksamhetsklass 6”.

I denna senaste BBR:n tycker vi att Boverket gjort en förändring jämfört med föregående – helt i rätt riktning när man tog bort; ”Risk föreligger normalt inte i utrymmen som skyddas av automatisk vattensprinkleranläggning”.

Vår bedömning är dock att denna förändring inte alls räcker till för att trygga byggnaders/lokalers och människors säkerhet.

Inomhusbrandposter

Baserat med utgångspunkt i verksamhetsklasserna har utvecklingen gått mot mindre installerade inomhusbrandposter i nybyggnationer. Vi ser dessutom att vid ombyggnationer tas brandposterna bort och ersätts av handbrandsläckare. En mycket allvarlig utveckling!

Fördelen med en inomhusbrandpost är framförallt enkelheten.

Dessutom, lång kastlängd – man har gott om släckmedel – vattnet är skyddande för användaren – vatten fungerar även kylande – de flesta har ”övat” att använda slang och vatten naturligt – sist men inte minst, det är det mest använda och det mest miljövänliga släckmedel som finns.

Sverige avsätter förnärvarande de högsta ”klimatbelopp” som någonsin avsatts för klimatfrämjande åtgärder. Vår uppfattning är att bevarande och nyinstallationer av brandposter är en miljövänlig åtgärd.

Vi ser att man till exempel i våra grannländer, Norge, Finland, Danmark tänker helt annorlunda, där installeras/styrs det mot betydligt fler brandposter än i Sverige.

Ytterligare en viktig sak att ta i beaktande är de hårda sparkrav som drabbar landets deltidsräddningstjänster – dessa läggs ner på många platser. Det innebär att det tar och kommer att ta längre tid att rädda liv och att släcka. Man har möjlighet att av en otränad person i ett tidigt skede av branden släcka med vatten från en brandpost eller att hålla den i schack tills räddningstjänsten kommer.

Utdrag ur SS-EN 671-3 underhålls standard för inomhusbrandposter;

”Förutsatt att brandposter är i funktionsdugligt skick utgör de ett effektivt släcksystem med oavbruten vattentillförsel. De är särskilt värdefulla i brandens tidiga skede och kan användas av en otränad person”.

Ändring av regelverk

Nu vädjar vi till ansvariga bland andra inom Boverket att hjälpa till att höja brandskyddet för den tidiga insatsen, tänka på miljön genom att ändra regelverket gällande brandposter.

Vi hänvisar också till vår förra skrivning om den alarmerande utvecklingen och ”räddningschefens uppmaning” (bifogas).

Vår oro är större i dag. Inomhusbrandposter bör in i betydligt fler verksamhetsklasser jämfört med i dag.”

För SVEBRA / Område Brandposter

Leif Arthursson, Robert Johansson

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...