• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

MSB föreslås ta över ansvaret för samordningen mot extremism

-

Hillevi Engström, ny nationell samordnare mot extremism. Foto: Peter Knutsson

I juni 2016 fick Nationella Samordnaren regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör samordnas och organiseras nationellt från och med januari 2018 när samordnarens uppdrag upphör. Förslaget skulle rymmas inom en i dag redan befintlig myndighetsstruktur.

Teckna din prenumeration av Aktuell Säkerhet här:

– Utifrån vårt uppdrag att Stärka demokratin mot våldsbejakande extremism och minska riskerna för samhället och dess medborgare är vårt förslag att MSB ska ta över samordningsansvaret från och med 2018. Ett viktigt skäl är att MSB hanterar samhällets olika risker, till vilka våldsbejakande extremism bör räknas, säger Hillevi Engström, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

En viktig uppgift för MSB och länsstyrelserna blir att stödja kommunerna dels i deras grundläggande arbete med lägesbilder och handlingsplaner, dels i det faktiska arbetet för att stärka demokratin, motverka att personer dras in i våldsbejakande extremism och underlätta för dem som vill lämna sådana miljöer. Samordnaren hade också i uppdrag att se över kommunernas ansvar och uppdrag och eventuellt föreslå ny lagstiftning.

Helena Lindberg, MSB.

– Vi har tagit del av samordnarens förslag och kommer naturligtvis att studera betänkandet noga, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg i en kommentar om betänkandet.

I dag finns ingen lagstiftning som uttryckligen ställer krav på att kommunerna ska utse en samordnare, ta fram en lägesbild eller formulera en handlingsplan. Däremot ser vi att mycket av den lagstiftning som styr kommunernas arbete, till exempel skollagen och socialtjänstlagen, räcker för att ge kommunerna stöd i arbetet med att lokalt stärka demokratin, motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism och underlättar utträde ur sådana miljöer.

– En samordnare ska uppmuntra och entusiasmera, inte i ett första skede föreslå tvingande lagstiftning. Det är därför som det finns en samordning. Vi kan inte heller komma ifrån att förutsättningarna ser väldigt olika ut i våra kommuner. Vi föreslår därför inga nya regler, säger Hillevi Engström.

Läs betänkandet:

Läs samordnarens debatt hos DN:

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...