• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Sverige ska bli bäst på säker digitalisering!”

Nu ska EU:s förmåga och konkurrenskraft inom cybersäkerhet stärkas. Det innebär att svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter kan söka EU-medel för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

-

Martin Bergling, koordinator vid Cybernoden och Christoffer Karsberg, samordningsansvarig för NCC-SE.

NCC-SE (Sveriges nationella samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation) ansvarar tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) för att samordna den svenska delen av den europeiska kompetensgemenskapen. RISE driver redan idag forsknings- och innovationssamverkan genom Cybernoden.

Tanken är att Cybernoden genom samarbetet med NCC-SE ska bli en nationell arena för forskning och innovation inom cybersäkerhet. Som medlem får man tillgång till en svensk och europeisk mötesplats för dialog, samverkan och samarbeten, möjlighet att lyfta behov och idéer och att skapa, hitta och ingå i konsortier för EU-ansökningar. Genom att delta i såväl svenska som europeiska arbetsgrupper inom kompetensgemenskapen går det att påverka prioriteringar och innehåll i EU-program.

– Det här är bra för alla! Cybernoden har ju som mål att sammanföra industri, akademi och offentlig sektor för att därigenom initiera mer forskning och innovation. Lyckas vi skapa ett bättre innovationsklimat bidrar det till säkrare digitalisering i Sverige. Vårt samarbete med NCC-SE ger också Cybernodens medlemmar nya möjligheter att nå ut i Europa, säger Martin Bergling, koordinator vid Cybernoden.

NCC-SE – del av ett europeiskt nätverk

Sveriges samhällsviktiga tjänster genomgår i dag en avancerad digital transformation. Men informations- och cybersäkerhetsarbetet halkar efter, något som gör att samhället blir alltmer sårbart för cyberincidenter.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fick därför i uppdrag av regeringen att i samverkan med Vinnova och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) inrätta och driva NCC-SE. Verksamheten ska knyta kontakter mellan aktörer i branschen, bidra vid framtagningen av arbetsprogram på EU-nivå, främja EU-satsningarna i Sverige, ge vägledning vid EU-utlysningar och förvalta EU-medel för ekonomiskt stöd till framförallt små och medelstora företag.

– Vi behöver samla krafterna inom cybersäkerhetsforskning och innovation och satsa på kompetensutveckling inom området. Det handlar om att möta behoven och stärka cybersäkerheten för samhällsviktiga tjänster och funktioner. Målet är att Sverige ska bli bäst på säker digitalisering, säger Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör vid MSB.

Stärker konkurrenskraften

Christoffer Karsberg, samordningsansvarig för NCC-SE, menar att samarbetet med RISE och Cybernoden gör att det både blir mer resurseffektivt och förenklar för målgrupperna.

– Kort och gott handlar det om att fortsätta att utveckla Cybernodens arbete för att generera en snabbare etablering av den svenska kompetensgemenskapen. Det kommer även att bidra till att stärka Sveriges förmåga att vinna medel från forskningsprogrammen inom EU för utveckling av nya cybersäkerhetslösningar och tjänster som stärker vår konkurrenskraft.

DIGITAL Cybersecurity

Den 15 november öppnade utlysningen inom EU-programmet DIGITAL Cybersecurity. Utlysningarna är öppna till den 15 februari 2023.

Huvudfokus ligger på två områden:
European ”cyber-shield”
Stöd vid genomförande av relevant EU-lagstiftning

Läs mer på:

SENASTE NYTT

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Brå: Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad

Polisens forensiska verksamhet ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår. Den forensiska verksamheten delas in i tre grenar: kriminaltekniskt...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...