• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Securitas förvärvar Diebolds verksamhet för elektronisk säkerhet

-

Dibold
Tony Byerly, som har lett Diebolds globala elektroniska säkerhetsverksamhet och Alf Göransson, VD och koncernchef, Securitas AB

Securitas har ingått avtal att förvärva de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporateds (NYSE-DBD) verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika. Verksamheten kommer att drivas inom Securitas Electronic Security Inc. Försäljningen under den senaste tolvmånadersperioden i det förvärvade Diebold Electronic Securitys verksamhet, från 30 juni 2014 till 30 juni 2015, uppgick till 2 760 MSEK (330 MUSD). Köpeskillingen uppgår till cirka 2 900 MSEK (350 MUSD) på skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital, vilket enligt Securitas beräkningar motsvarar cirka 11x beräknad EBITDA för 2015 för den förvärvade verksamheten efter att den har skilts ut från Diebold Incorporated. Förvärvet kommer att bidra till Securitas vinst per aktie från och med 2016.

Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security, med säte i Green, Ohio i USA, är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika. I över 70 år har Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security sammanfört teknologisk innovation, säkerhetsexpertis och kvalitativa tjänster för att bli en ledande leverantör av heltäckande elektroniska säkerhetslösningar och tjänster till företagskunder. I dag levererar verksamheten ett helt spektrum av kompetenser, inklusive design, byggande, integration, installation, övervakning och service, vilket erbjuder mycket attraktiva värden till kunderna. Larmövervakningstjänsterna omfattar inbrottslarm, brandlarm och sprinkler, samt övervakning av hissar. Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security har cirka 1 100 anställda. Diebolds verksamhet omfattar mer än 55 000 övervakade kundanläggningar och betjänar 200 000 platser.

Securitas globala strategi är att öka säkerhetslösningarna och tekniken som en del av sitt erbjudande. Under de senaste fyra åren har Securitas stärkt sitt tekniska kunnande och fortsatt att rekrytera specialister. Med en säkerhetsmarknad där kraven blir allt högre vet Securitas att den avgörande faktorn kommer att vara att ha en kritisk kunskapsmängd och förmågan att skapa innovativa lösningar som ger större nytta åt kunderna. För att stödja den globala strategin har Securitas, utöver ett antal betydande investeringar i att bygga upp en stark kompetens organiskt, gjort vissa viktiga förvärv under de senaste fyra åren. År 2014 förvärvade Securitas det belgiska företaget SAIT som arbetar med integrering av säkerhet och kritiska kommunikationssystem, samt 24 procent av aktierna i det amerikanska företaget Iverify som tillhandahåller fjärrvideotjänster. Förvärvet av Diebolds verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika kommer att stärka denna koncernstrategi.

Securitas och Diebold anser att affären kommer att gynna båda parter. Securitas och Diebold kommer att göra sitt yttersta för att transaktionen ska bli framgångsrik, garantera kontinuitet samt utveckla kundtjänster och kundrelationer. Securitas blir Diebolds föredragna leverantör av elektroniska säkerhetslösningar. Det kommer att hjälpa till att säkerställa en smidig övergång för Diebolds kunder av elektroniska säkerhetslösningar, samt driva ytterligare innovationer och tjänster inom säkerhet i de branscher där båda bolagen är verksamma.

Alf Göransson, VD och koncernchef, Securitas AB, säger att detta förvärv stödjer Securitas globala strategi och stärker Securitas ställning som den globala kundskapsledaren inom säkerhetslösningar och teknik.

– De senaste åren har vi fokuserat på att stärka vår tekniska expertis och komma långt för att bli det ledande bolaget för säkerhetslösningar. Securitas ligger i framkant vad gäller omvandlingen av säkerhetsbranschen, och vi får dagligen bevis på det i våra kontakter med befintliga och potentiella kunder. I och med förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security kommer vi att kunna öka takten i utvecklingen ytterligare, säger Alf Göransson.

– Under åren har vi organiskt utökat vår elektroniska säkerhetsverksamhet till att bli en ledande leverantör av breda, innovativa lösningar, där vi har utnyttjat vår branschledande programvara och våra branschledande tjänster, på de kommersiella och finansiella marknaderna i både USA och Kanada. Som en högst kompetent global ledare inom säkerhetsbranschen har Securitas den storskalighet och de kunder som krävs för att lyfta den här verksamheten till nästa nivå för kunderna. Vi ser också fram emot att fortsätta relationen med Securitas som vår föredragna leverantör av elektronisk säkerhet för att tillhandahålla expertkunskap som ytterligare drar nytta av våra sammantagna kompetenser inom tjänster och säkerhet framöver. Det kommer att möjliggöra en smidig övergång för både kunder och medarbetare. Mot bakgrund av den omvälvning som just nu sker inom banksektorn kommer det här strategiska beslutet att göra det möjligt för oss att öka takten i vår egen omvandling och fokusera på de spännande möjligheter vi ser till tillväxt och innovation på den marknaden, säger Andy W. Mattes, VD och koncernchef, Diebold Incorporated.

Tony Byerly, som har lett Diebolds globala elektroniska säkerhetsverksamhet under de senaste tre och ett halvt åren, kommer att fortsätta leda den elektroniska säkerhetsverksamheten som VD, och rapportera till Santiago Galaz, divisionschef Securitas Security Services North America. Santiago Galaz säger i en kommentar till förvärvet:

– Vi välkomnar Tony och hela hans team till Securitas. Securitas Electronic Security (tidigare Diebold Electronic Security) kommer att fortsätta att vara ledande på den nordamerikanska marknaden för elektronisk säkerhet. I och med det här förvärvet har vi möjlighet att öka försäljningen av säkerhetslösningar, samtidigt som vi är aktiva på teknikmarknaden, vilket kommer att ge ökat värde till våra kunder och stärka vårt erbjudande betydligt. Vi är också av uppfattningen att vi kan dra nytta av Diebolds expertkunnande inom elektronisk säkerhet för Securitas befintliga kundbas och erbjuda våra kunder möjligheter till säkerhetstjänster genom att optimera ekvationen mellan olika tjänstekomponenter, säger Santiago Galaz.

Finansieringen av förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security finns på plats genom den befintliga revolverande kreditfaciliteten. Engångskostnaderna för att skilja ut Diebolds verksamhet inom Electronic Security från Diebold Incorporated kommer tillsammans med transaktionskostnaderna att uppgå till cirka 60 MSEK (7 MUSD), och kommer att redovisas under 2016.

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter. Förvärvet väntas kunna slutföras under första kvartalet 2016, då verksamheten konsolideras i Securitas.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...