• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så blir vår beredskap god

-

Vår beredskap är god. Per Albin Hanssons ord från 1939 om Sveriges beredskap inför stundande världskrig är bevingade. Det statsministern syftade på var i första hand försörjningsberedskapen, att människor skulle kunna äta sig mätta. Just nu sätts denna beredskap på prov. Viktiga samhällssektorer utsätts för påfrestningar av ett slag som inte har någon motsvarighet i modern tid.

Vi menar att Sverige nu står inför ett vägval. Att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet. Beslutsfattares förmåga att dra slutsatser av inträffade kriser är avgörande för hur vår beredskap kommer se ut när nästa påfrestning drabbar vårt samhälle.

Rätt hanterat kommer vi gå stärkta och bättre förberedda ur den här krisen. Vi vill peka på tre områden där vi med relativt små medel kan åstadkomma stora förbättringar.

• Vi behöver bli bättre på att förstå hur människor upplever risker. Det är stor skillnad mellan att ofrivilligt och slumpartat angripas av en osynlig fiende med fördröjd effekt – som en allvarlig smitta – och att själv ta kalkylerade risker med direkt individuell effekt som exempelvis bergsklättring. Ändå tenderar riskhantering att enbart beakta sannolikhet och konsekvens. Här har alla som arbetar professionellt med riskhantering ett ansvar att vidga perspektivet från snäva matematiska modeller till en förståelse för att människans beteende i hög grad styrs av psykologiska faktorer.

• Vi behöver anamma ett mer proaktivt förhållningssätt till kriser. Vi ser nu att regelverk och andra förutsättningar hastigt justeras för att hantera effekterna av det nya coronaviruset. Det är naturligtvis både bra och nödvändigt. Ännu bättre vore dock om aktörer som ansvarar för att hantera samhällsstörningar ges större handlingsfrihet att agera under oförutsedda situationer och förlopp. Ett större manöverutrymme skulle premiera ett mer proaktivt och kreativt förhållningsätt.

• Vi behöver skapa samhällelig motståndskraft. Nästa påfrestning som drabbar vårt samhälle kommer med all sannolikhet vara något annat än en allvarlig smitta. Kanske en solstorm, kanske en tsunami, eller kanske till och med ett väpnat angrepp. Beredskap handlar om att vara förberedd, både mentalt och praktiskt. Samtidigt kan vi inte ha allt för stora resurser uppbundna i väntan på något som kanske aldrig inträffar. Vi behöver därför bli betydligt bättre på att dra nytta av att Sverige är ett av världens mest innovativa och tekniskt utvecklade länder. Idéer och genomförandeförmåga finns inom näringslivet. Vi måste hitta bättre former där offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att skapa ett robust samhälle.

Regeringen bör redan till hösten, i totalförsvarspropositionen, lämna förslag som gör det möjligt att bättre nyttja samhällets samlade resurser under svåra påfrestningar. Med gemensamma mål, tydliga metoder och avdelade resurser är det fullt möjligt att få fler att dra åt samma håll. Först då kan vi med tillförsikt möta nästa påfrestning med orden ”Vår beredskap är god”.

Ella Shoshan, expert riskhantering, 4C Strategies
Niclas Wallertz, expert krishantering, 4C Strategies

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...