• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny vägledning ger stöd till skolan vid våldshandlingar

Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser. Genom medvetenhet och kunskap kan skolan öka säkerheten för både elever och anställda, och därför har en ny vägledning med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga tagits fram.

-

I vägledningen finns tips och råd om hur man i skolor kan arbeta för att öka säkerheten i skolmiljön. Den syftar bland annat till att ge grundläggande kunskap om:

  • hur risker och sårbarheter kan bedömas,
  • vilka skyddsåtgärder som kan vara effektiva,
  • vilken kunskap och förmåga som elever och skolpersonal bör ha,
  • hur man kan gå tillväga för att återgå till ordinarie skolverksamhet efter ett attentat.

– Främst handlar det om kunskap om vad enskilda ska göra under en händelse för att skydda sig själv och andra genom att följa råden Fly – Sök skydd – Larma. Dessa råd bör alltid vara utgångspunkt i arbetet med att öka säkerheten i skolan, säger Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig för Säkerhet i offentlig miljö på MSB.

De åtgärder i det fysiska skyddet som behöver genomföras för att öka säkerheten mot våldshandlingar och attentat i skolan är oftast inte så stora och även små saker kan ha stor betydelse, till exempel personalens medvetenhet samt att det är ordning och reda i skolans lokaler. En bra utgångspunkt är ett gott trygghetsskapande arbete och ett bra arbete med skydd mot olyckor.

– Vägledningen har inte tagits fram som ett svar på en ökad hotbild inom skolan utan som ett verktyg för att hjälpa ansvariga skapa en trygg miljö. Alla skolor bör ha en plan som beskriver hur skolan ska förbereda sig för, agera vid och återhämta sig från exempelvis ett attentat. Varje enskild skola bör utforma sin plan utifrån sina specifika förutsättningar och de risker som kan identifieras, säger Jonas Eriksson.

Utöver vägledningen har även en ny instruktionsfilm tagit fram som riktar sig till framför allt barn som går i högstadiet, gymnasiet och uppåt. Det finns sedan tidigare också utbildningsmaterial och andra instruktionsfilmer som tagits fram av MSB och Polismyndigheten. Vägledningen innehåller även information om arbetet för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...