• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

I en hemställan till regeringen vill Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

-

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som det finns tydliga integritetsrisker med bakgrundskontroller. Vi bedömer att den nuvarande regleringen inte är tillräcklig för att säkerställa en lämplig balans mellan dessa intressen. En tydligare reglering av bakgrundskontroller skulle leda till större förutsebarhet för berörda aktörer om vad som är tillåtet och även ge ett bättre skydd för enskilda personer, säger David Törngren, vikarierande generaldirektör på IMY.

IMY anser att utredningens uppdrag dels bör omfatta möjligheterna att utföra bakgrundskontroller, dels möjligheterna att få tillgång till information som behövs för att göra bakgrundskontroller, till exempel från belastningsregistret. 

Utredningen bör omfatta både aktörer som själva utför bakgrundskontroller och företag som utför bakgrundskontroller på uppdrag av andra. I utredningen bör det ingå att bedöma möjligheterna att utföra alla former av bakgrundskontroller. Detta omfattar såväl kontroller som utförs genom tillgång till belastningsregister och andra myndighetsregister som kontroller som utförs genom att den enskilde ombeds att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret och kontroller som sker med hjälp av privata söktjänster.

I sin hemställan konstaterar IMY att det förändrade säkerhetsläget och samhällsutvecklingen har medfört att det finns en allt större efterfrågan och ett ökat behov av att kunna kontrollera om personer har begått brott eller av andra skäl kan utgöra en risk. Samtidigt är bakgrundskontroller förknippade med tydliga integritetsrisker för den person som kontrolleras och kan leda till stora negativa konsekvenser för den personen.

Möjligheten att utföra bakgrundskontroller är till viss del reglerad i lagstiftning men bara för vissa typer av anställningar eller uppdrag inom vissa sektorer. Det finns skäl som talar för att den reglering som finns idag gällande bakgrundskontroller inte motsvarar de behov som bland annat arbetsgivare gett uttryck för.

Det utförs dock bakgrundskontroller utanför det lagreglerade området bland annat genom användning av privata söktjänster eller arbetsgivares krav på uppvisande av utdrag ur belastningsregistret. Att bakgrundskontroller utförs på det sättet skapar en osäkerhet hos aktörerna om vad som gäller och medför också en ökad risk för omotiverade kontroller.

IMY konstaterar att den pågående grundlagsutredningen och utvecklingen av domstolspraxis avseende söktjänster med utgivningsbevis skulle kunna innebära att tillgången till information som idag används för att göra bakgrundskontroller kan komma begränsas. Utvecklingen av domstolspraxis innebär bland annat att möjligheten för söktjänsterna att få ut och vidareanvända allmänna handlingar från bland annat domstolar har begränsats.

Detta kan i sin tur leda till att allt fler söktjänster, istället för att stödja sin verksamhet på frivilliga utgivningsbevis, ansöker om tillstånd hos IMY för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser.

– Om allt fler verksamheter ansöker om tillstånd hos oss för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser riskerar det att leda till att det blir IMY som styr i vilken omfattning bakgrundskontroller är tillåtet och som därmed reglerar grundläggande förhållanden mellan arbetsgivare och anställda på arbetsmarknaden. Vi anser att lämpligheten i detta kan ifrågasättas ur ett demokratiskt perspektiv.

I sin hemställan skriver IMY att förutsättningarna för bakgrundskontroller utanför den reglering som finns idag är en principiell fråga som innefattar svåra avvägningar. Det handlar å ena sidan om samhälleliga intressen som att skydda samhället mot organiserad brottslighet och, å andra sidan, om skyddet för privatlivet och den personliga integriteten. Enligt IMY är det lämpligt att dessa avvägningar görs av regering och riksdag genom reglering i lag och förordning, inte av IMY inom ramen för ett tillståndsförfarande. 

– Därför hemställer vi nu om att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över både förutsättningarna för att utföra bakgrundskontroller och möjligheterna att få tillgång till den information som behövs för att utföra kontrollerna, säger David Törngren.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...