• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

IMY satsar på innovation och klagomålshantering

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) fortsätter arbetet med att ge vägledning till innovationsaktörer, bland annat inom AI. Myndigheten genomför även allt fler tillsyner och arbetar mer med att bidra till lagstiftning på det brottsbekämpande området. Det framgår av IMY:s årsredovisning, som nu har lämnats till regeringen.

-

2023 var året då hela världen pratade om artificiell intelligens (AI). IMY har sedan ett par år tillbaka fokuserat på att ge vägledning till innovationsaktörer, för att främja hållbar och integritetsvänlig innovation i samhället. IMY möter många, allt från små privata företag till stora aktörer inom offentlig sektor, som upplever att frågor om dataskydd är särskilt svåra och komplexa, framför allt vid användning av ny teknik. 

– Vi är första myndighet i Sverige som har en regulatorisk sandlåda. Nu har vi genomfört två projekt, det första om federerad maskininlärning av AI i vården och det andra om sensorer som alternativ till kamerabevakning för att mäta trygghet i det offentliga rummet. Arbetet är mycket efterfrågat och vi tycker att det är ett värdefullt och givande arbetssätt, säger David Törngren, vikarierande generaldirektör för IMY.

Under 2023 har IMY fortsatt utveckla och ställa om arbetet med klagomålshantering och tillsyn. Rättsläget har förändrats väsentligt under året. Under hösten kom avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att en person som ger in ett klagomål till IMY har rätt att överklaga om IMY inte gör det som begärs i klagomålet. En dom från EU-domstolen innebär omfattande krav på utredning av klagomål. Under nästa år väntas också beslut om en ny förordning om gränsöverskridande ärenden om klagomål och tillsyn enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

– Dessa förändringar innebär sammantaget större krav på oss att arbeta både smartare och mer resurseffektivt. Hanteringen av de flesta av våra ärenden har genom det förändrade rättsläget blivit betydligt mer omfattande och krävande, säger David Törngren.

IMY har under 2023 inlett över 200 tillsynsärenden, vilket är en väsentlig ökning från 121 året före, och beslutat om sanktionsavgifter om över 120 miljoner kronor, jämfört med 10 miljoner kronor under 2022.

Omvärldsläget påverkar IMY och under året har åtgärder mot den organiserade brottsligheten och skjutvapenvåldet stått i fokus på flera sätt. För IMY har det varit en viktig prioritering att bidra till lagstiftningsarbetet på det brottsbekämpande området. Myndigheten har medverkat med experter i många utredningar och varit remissinstans i ännu fler. IMY lyfter särskilt fram två saker i det arbetet; för det första önskar myndigheten att det tillsätts en statlig utredning med uppdraget att göra en samlad analys av hur de många förslagen påverkar rätten till privatliv. För det andra framhåller IMY lämpligheten i att skapa tillfälliga lagar, som kan utvärderas innan de blir permanenta.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...