• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Gunnebo delårsrapport

-

Det andra kvartalet var i linje med motsvarande period föregående år med en omsättning på 1 510 Mkr och en rörelsemarginal om 6,8 procent exklusive engångskostnader. Tillväxten har varit god inom både Tillträdeskontroll och Kontanthantering.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

I region EMEA utvecklades försäljningen under årets andra kvartal väl på samtliga marknader förutom i Frankrike och Sydafrika. Det är positivt att rörelsemarginalen i EMEA för kvartalet ligger på samma nivå som föregående år, trots en organisk försäljningstillväxt om -2 procent. Exklusive Frankrike var den organiska försäljningstillväxten i EMEA +4 procent. I Frankrike, som visar en vikande efterfrågan från kundsegment bank, fortsätter vi att genomföra strukturella förändringar. Detta är en del av vårt pågående arbete med att förbättra produktiviteten i Europa genom att utveckla nya kundsegment och genomföra produktivitetshöjande aktiviteter. Även Gunnebos verksamhet i Sydafrika har visat en vikande efterfrågan från banksektorn de senaste kvartalen. Vi har därför påbörjat en översyn för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar. I Mellanöstern har utrullningen av Gunnebos lösningar för effektiv kontanthantering i Förenade Arabemiraten tillsammans med värdetransportföretaget Transguard fortsatt i god takt.

I region Americas har försäljningstillväxten varit god under andra kvartalet, främst på grund av en positiv utveckling i Nordamerika. I kvartalet firade vi även Hamiltons 50-årsjubileum vilket uppmärksammades genom att en uppdaterad varumärkesprofil presenterades för Hamiltons distributörer för att ytterligare stärka varumärket i Nordamerika. I Latinamerika har försäljningen utvecklats svagare än förväntat, främst på grund av en låg investeringsvilja.

I region Asia-Pacific har försäljningstillväxten varit negativ. Denna utveckling kan förklaras av det stora OKI-projektet i Indonesien där försäljningen i kvartal två 2016 var mycket högre än i år. Projektet har löpt sedan andra halvåret 2015 och förväntas avslutas under tredje kvartalet 2017. Borträknat OKI var tillväxten i regionen oförändrad. Marknaderna i Australien, Sydostasien och Kina hade dock en god försäljningstillväxt i kvartalet. I Kina har försäljningen varit fortsatt god av Tillträdeskontroll till både tunnelbanor och offentliga byggnader. I Indien utvecklades försäljningen svagare på grund av en fortsatt låg efterfrågan från banksegmentet. Däremot fortsatte vår affär inom säkerhetsskåp för uttagsautomater att utvecklas väl. Vi arbetar även intensivt för att växa vår affär i Indien inom andra kundsegment.

Under kvartalet har vi omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning vilket ger oss ett större låneutrymme till bättre villkor än tidigare. Det innebär att vi har större möjligheter att investera i lönsam tillväxt genom såväl ökad F&U som förvärv.

För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive engångskostnader på 103 Mkr och en rörelsemarginal om 6,8 procent. Med ett kvartalsresultat i linje med motsvarande period föregående år och ny bankfinansiering på plats står vi väl rustade att fortsätta implementeringen av vår strategi för lönsam tillväxt.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...