• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Fem prioriterade områden för det civila försvarets förmåga

Det civila försvaret ska ha förmåga att bidra till det militära försvaret vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det civila försvaret behöver öka sin samlade förmåga att stödja det militära försvaret. Den kraftsamlingen kommer att medföra betydande investeringar, förmågeutvecklingen kommer att ta tid och därför är det mycket viktigt med tydliga prioriteringar av vad som behöver påbörjas redan här och nu.

-

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Detta konstaterar Försvarsmakten i sitt svar till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Uppdraget var att redovisa synpunkter på rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans som skrivits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB).

Försvarsmakten har utifrån krigsorganisationsvärderingen och krigsorganisationsprognosen 2021-2022 och MSB:s rapport identifierat fem områden som är av särskild vikt:

  1. Energiförsörjning och reservkraft
  2. Transporter
  3. Personalförsörjning
  4. Sjukvård
  5. Elektroniska kommunikationer

Försvarsmakten visar på att Sveriges kommande medlemskap i Nato kommer att innebära en övergång till gemensam försvarsplanering, där Sverige kommer att ingå i ett av Natos operationsområden. Det lägger grunden för den militära uppgiften, vilket kommer att påverka behovet av civilt stöd till Försvarsmakten. Prioriteringen av åtgärdsförslag kan behöva kompletteras.

– Det är viktigt att Försvarsmakten tydliggör sitt behov av stöd från det civila försvaret. I takt med att det civila försvaret ökar sin förmåga att bidra till det militära försvaret kommer vår operativa förmåga att öka. Detta gäller särskilt vid mobilisering, värdlandsstöd eller vid höjd beredskap, säger Jenny Marklund, sektionschef för totalförsvar och samhällsplanering på Försvarsmaktens försvarsstab.

Även kommunernas roll och ansvar behöver tydliggöras.

– Ett exempel är i de fall båda vårdnadshavarna är krigsplacerade, då behöver barnomsorg finnas tillgänglig dygnet runt för att vår personal ska kunna tjänstgöra tryggt och uthålligt, säger Jenny Marklund.

Övriga områden som bör prioriteras är att lyfta kommuners kärnverksamhet men också deras förutsättningsskapande roll vad gäller det militära försvarets möjlighet att bedriva operationer, som till exempel evakuering, skydd av civilbefolkningen och omhändertagande av befolkningsförflyttningar. Kommunernas och regionernas uppgifter inom det civila försvaret behöver prioriteras högre och rekommenderas därför föras över till lag och förordning, istället för som idag regleras genom överenskommelser.

För att genomföra den önskade förstärkningen av det civila försvarets stöd är ansvarsprincipen en viktig del, där ordinarie budgetprocess bör användas för effektiv styrning och fördelning av medel för att öka den samlade förmågan. Värdlandsstöd, försörjningsberedskap och näringslivets deltagande i totalförsvarsplaneringen är andra prioriterade områden för att stärka Sveriges försvar.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...