• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Digitaliseringsminister Erik Slottner: ”Säkra elektroniska kommunikationer och post spelar en vital roll för förmågan att kommunicera”

I samband med regeringsskiftet förra året var det Erik Slottner (KD) som erhöll rollen som dels civilminister och dels digitaliseringsminister, varav den senare är en post vars betydelse blir allt mer viktig i takt med att digitaliseringen stegrar.

-

Kan du berätta mer om er miljardsatsning ”Avancerad digitalisering” via Vinnova?

Erik Slottner (KD), civil- och digitaliserimgsminister

– Satsningen innebär att regeringen ger Vinnova i uppdrag att från och med i år lägga 300 miljoner kronor på programmet Avancerad digitalisering, och under perioden 2024–2027 lägga minst 500 miljoner kronor om året. Det här är en ambitionshöjning och ett viktigt steg mot ett ökat fokus på den digitala ekonomin och på Sverige som innovationsnation. För varje krona som staten tillför möter även näringslivet upp med en krona, vilket innebär att det rör sig om en miljard årligen för 2024–2027.

Du har enligt uppgift varit på företagsturné i techbranschen – vad har du lärt dig?

– Det är viktigt för mig som minister med ansvar för den övergripande digitaliseringspolitiken att möta näringslivet för att höra hur de upplever den politiska inriktningen, samt vad vi på Regeringskansliet kan göra för att främja innovation och tillväxt. Turnén inkluderade flera företag som arbetar med säkerhet och cyber. Jag lärde mig mycket som jag självklart tagit med mig in till departementet och som vi i skrivande stund arbetar med. Ett exempel är just programmet ”Avancerad Digitalisering”, där vi som sagt höjer ambitionsnivån rejält för 2024–2027. 

Hur har regeringen hittills jobbat med digitala attacker och hot mot svenska myndigheter/regioner/kommuner?

– Primärt är det olika utpekade beredskapsmyndigheter som jobbar med att förebygga digitala attacker och hot och att ha beredskap för eventuella samhällsstörningar. PTS är en av dessa. Myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft. Statliga myndigheter har även krav på sig att genom sin verksamhet minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter i vardagen, både inför och under eventuell kris.

Myndigheterna har de senaste åren också ökat samverkan med varandra i cybersäkerhetsfrågor. Idag finns ett gott samarbete med kunskaps- och informationsutbyte i syfte att höja beredskapen och förmågan att hantera IT-attacker. Utöver detta har regeringen gjort en stor satsning på att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret. Robusta och säkra elektroniska kommunikationer och post som kan levereras spelar en vital roll för förmågan att kommunicera i fredstida kriser, vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Finns det någon plan för att utbilda myndighetsmedarbetare som kan drabbas?

– Utbildning av myndighetsmedarbetare är något som myndigheterna ansvarar för. SÄPO och MSB gör också utbildningsinsatser.

Kommer det att ställas krav på säkerhetsnivåer?

– Säkerhetsskyddslagen ställer redan en del liknande sådana krav, och där är SÄPO tillsynsmyndighet. SÄPO och MSB gör som sagt också vissa utbildningsinsatser.

Hur ser samarbetet med säkerhetsbranschen ut?

– Samverkan mellan det privata och det offentliga är viktigt, men sker primärt på myndighetsnivå snarare än branschnivå.

Hur arbetar regeringen nu för att hjälpa till att täppa igen säkerhetshål i regioner och kommuner, och kommer det att förändras?

– Myndigheterna har som sagt de senaste åren ökat samverkan med varandra i dessa frågor. Förutom detta har ett nationellt cybersäkerhetscenter etablerats med målet att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. En central del av centrets uppdrag utgörs av samverkan med både offentliga och privata aktörer i syfte att stärka cybersäkerheten i samhället.

Det pågår också förhandlingar inom EU om att nu uppdatera cybersäkerhetsreglerna inom ett antal viktiga områden. I september förra året presenterade Europeiska kommissionen också ett förslag till den så kallade cyberresiliensakten som innebär krav på att tillverkare ska ta cybersäkerhet i beaktande i utvecklingen av produkter med digitala inslag, och ta större ansvar för produkternas cybersäkerhet.

Finns det något påbud från regeringen att effektivisera säkerhetssystemen i regioner och kommuner, eller får de klara sig själva?

– I en situation där en kommun eller region inte längre har tillgång till sina informationssystem, antingen till följd av angrepp eller annan incident, så måste det finnas beredskap för att kunna utföra de viktigaste uppgifterna på andra sätt. Detta kan vara en utmaning för många, särskilt mindre kommuner, men i dagens informationssamhälle är det en nödvändighet som varje organisation, och privatperson för den delen, måste förhålla sig till.

Informationssäkerhetsarbetet består dock inte av enskilda punktinsatser utan bör ses som ett kontinuerligt arbete, och i det arbetet finns allt stöd att få. MSB har exempelvis utformat vägledningar, föreskrifter, och olika utbildningar. MSB har också tagit fram Infosäkkollen som kan ge kommuner och regioner information om vilken säkerhetsnivå man befinner sig på och var det finns störst utvecklingsbehov. Även SKR har tagit fram stödjande verktyg, exempelvis KLASSA som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärd för att skydda informationen.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

LEDARE: Våldsvågen – ett reellt problem för hela samhället

Problematiken med våldsvågen är otroligt komplex och består av flera lager. Endera måste fler poliser lockas att tjänstgöra, endera måste skola och socialtjänst vara...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en...