• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Att nå nationella mål

Om vi drar nytta av den omfattande svenska innovationskraften på den civila sidan, och använder den till att även lösa militära problem, så kan vi med kraft stärka den svenska försvarsförmågan. Det skriver Jan Kallberg, senior fellow vid det transatlantiska försvars- och säkerhetsprogrammet vid Center for European Policy Analysis (CEPA), Washington D.C.

-

I en debattartikel i Expressen den 8 januari 2024 skriver försvarsminister Pål Jonsson, tillsammans med två företrädare för deras regeringspartners, “Kriget i Ukraina visar att förmågan att omsätta civil forskning och utveckling till försvarsinnovationer är central på slagfältet. Regeringen har därför fattat beslut om en strategisk inriktning för försvarsinnovation som blir ett viktigt verktyg för att genomföra detta i Sverige.” Det är exempel på en nationell ansträngning att nå nationella mål. Den replik på mitt tidigare inlägg med titeln ”Ett fundament i den svenska högre utbildningsmodellen är att kombinera forskning och undervisning” ger ett narrativ som är ansträngningar för att nå egna och institutionella mål där det övergripande är en utbildningsmodell som säkert varit framgångsrik men det är inte en nationell cyberansträngning.  

I försvarsministerns artikel säger denne även att regeringen har utarbetat en strategi där syftet framgår av följande mening; “ Om vi drar nytta av den omfattande svenska innovationskraften på den civila sidan, och använder den till att även lösa militära problem, så kan vi med kraft stärka den svenska försvarsförmågan.” För att klara av det krävs kritisk massa, fokus, resurser och tillräckligt med både bredd och djup för att kunna ta sig an komplexa problem. Där säger jag att Sverige måste kraftsamla och skapa kritisk massa. Försvarsminister sätter som mål att Sverige skall i ett kritiskt läge under en konflikt vara tekniskt överlägsen. Jag tar upp detta som hur ett nationellt mål formuleras och då krävs det en väg att nå dit. 

Detta kräver att det finns en trygg och generös grundfinansiering för de nationella forskningscentrumen eftersom om de skall äska och begära anslag för varje forskningsprojekt kräver det att en kedja av aktörer förstår problemet och nödvändigheten – från statstjänstemän till forskningsråd – vilket i sig säger att det är mer ett allmänt tankegods än nationellt betydelsefull innovation. Därefter för att formulera utlysande, ansökningstid och beredning tar det ett – två år innan anslagen är på plats. Om man skall vara tekniskt överlägsen och komma på lösningar som i ett globalt perspektiv är nyskapande, då kan man inte sitta och vänta på forskningsmedel. 

Därför ser jag ingen konkurrens mellan regionala högskolor och en nationell ansträngning för de skall inte konkurrera om samma anslagsmedel.

Jan Kallberg, fil.dr., jur.kand., är Senior Fellow vid det transatlantiska försvars- och säkerhetsprogrammet vid Center for European Policy Analysis (CEPA), Washington D.C. och fakultetsmedlem vid George Washington University. Han har arbetat som cybersäkerhetsforskare i det amerikanska försvaret. Följ honom på cyberdefense.com och @Cyberdefensecom.

I repliken nämns olika högskolors specialisering, vilket bygget mitt case att det är spretigt och saknar koordination, men man måste också se vad som är av nationellt säkerhetsintresse och ej. Det nämns att Karlstads Universitet är duktiga på integritet, det är viktigt för den enskilda integriteten men i grunden är det en konsumentsskyddsfråga, och inte en nationell säkerhetsfråga mer än att det bygger viss basal cyberhygien i befolkningen.

Det är viktigt att det finns en klar förståelse vad olika verksamheter syftar till och intentionerna för att skapa dessa och vilket resultat regering, riksdag och därmed folket har. Därför poängterar jag vikten att se en nationell ansträngning som just nationell och strategisk. 

Debatten är för min del avslutad.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...